.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

.
12:38, Chủ Nhật, 26/01/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2019, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và không ít khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định, tạo thế và lực để bước sang năm 2020 tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy. Bên cạnh những thành tựu về lĩnh vực kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai toàn diện và có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổng kết một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, về thi hành Điều lệ Đảng, về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, các chương trình trọng tâm, trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...
 
Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng đó là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch, bổ sung cấp ủy các cấp một cách chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất, đúng quy trình, quy định.
 
Các chủ trương thí điểm của tỉnh tiếp tục được thực hiện tốt, như: Thành lập bộ phận Văn phòng chung Đảng ủy-HĐND-UBND cấp xã, phường, thị trấn; nhất thể hóa chức danh cấp trưởng một số cơ quan có chức năng tương đồng cấp huyện và đã lựa chọn thí điểm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra thị xã Ba Đồn; thực hiện Văn phòng phục vụ chung cấp ủy tỉnh; mô hình bộ phận Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện đối với 8/8 đơn vị.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng tặng hòa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Thanh Hải (xã Thanh Trạch, Bố Trạch) nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng tặng hòa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Thanh Hải (xã Thanh Trạch, Bố Trạch) nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Các cấp ủy đã kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng kiểm tra việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh một số trường hợp vi phạm, tạo được sự đồng tình cao trong xã hội.
 
Cấp ủy các cấp đã trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các khiếu kiện trong nhân dân; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc do thường trực cấp ủy theo dõi; tổ chức nghiêm túc các phiên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân của Bí thư cấp ủy để xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
Công tác dân vận đã được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực. Đã đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác dân vận chính quyền năm 2019 “Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng các mô hình chính quyền làm tốt công tác dân vận; chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi lên liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn có một số hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền có việc còn thiếu chủ động, thiếu quyết liệt; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội của một số cấp ủy có mặt chưa kịp thời; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch có nội dung chưa sắc bén.
 
Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, các ban tham mưu cấp ủy, các đơn vị sự nghiệp công lập; việc tinh giản biên chế; công tác kết nạp đảng viên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở chưa được đẩy mạnh, chưa sát với thực tiễn.
 
Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tỉnh ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
 
Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao mới có thể tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bám sát tình hình thực tiễn để thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao năng lực dự báo tình hình tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại, định hướng chính trị, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm các nội dung theo quy định của Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng; đẩy mạnh kết nạp đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Thành phố trẻ bên dòng Nhật Lệ. Ảnh: Bùi Cường
Thành phố trẻ bên dòng Nhật Lệ. Ảnh: Bùi Cường
Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác, đi sâu kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng những tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.
 
Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nắm, theo dõi các vụ việc nổi lên về an ninh, trật tự, các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, nhất là liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các mặt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài.
 
Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cấp ủy, dân vận của chính quyền. Tập trung nắm chắc tình hình đời sống, tư tưởng và các vấn đề nổi lên trong nhân dân để giải quyết kịp thời, nhất là tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tình hình các địa bàn có các dự án lớn đang triển khai.
 
Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhưng với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
­­­­­­­­­­­­­
   Trần Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

,
 • 90 năm đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc

  Khát vọng về một đất nước được độc lập, mọi người dân đều được mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, tự do là điểm gặp gỡ của cả dân tộc Việt Nam. Cả hai mục tiêu này luôn gắn bó với nhau, tạo điều kiện để cả hai cùng thăng tiến. Từ những năm 1920, hàng loạt tổ chức, đảng phái chính trị lần lượt ra đời và đều hướng tới giải đáp những yêu cầu đó của dân tộc. Tuy nhiên, cho đến đầu những năm 1930, các tổ chức cách mạng và chính trị đều bế tắc cả về đường lối lẫn phương thức để đạt được mục tiêu đã định.
   
  26/01/2020
  .
 • Tạo tiền đề vững chắc, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

  (QBĐT) - Chúng ta đã đi qua năm 2019 với những thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội với 19/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

  25/01/2020
  .
 • Đồng sức, đồng lòng, kiên định, bản lĩnh, giữ trọn niềm tin, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

  (QBĐT) - Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Bình nhân dịp đón xuân mới Canh Tý 2020.

  25/01/2020
  .
 • Chở niềm tin, hướng về phía trước!

  (QBĐT) - Tiễn năm Kỷ Hợi - 2019, đón chào Xuân Canh Tý - 2020 với nhiều niềm vui mới, tràn ngập niềm tin và hy vọng.      

  24/01/2020
  .
 • Bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

  TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
   
  23/01/2020
  .
 • Đánh thức tiềm năng thành nguồn lực xây dựng, bảo vệ đất nước

  Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng.
   
  22/01/2020
  .
 • Xuân sớm ở Tân Hóa

  (QBĐT) - Con đường bê tông vững chắc chạy xuyên suốt chiều dài của xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) được quét dọn sạch sẽ. Ông Trương Thanh Duẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa hồ hởi nói với chúng tôi: "Năm nay, nhân dân chúng tôi sẽ đón một cái tết cổ truyền thật vui và đoàn kết. Hiện 27 hộ nghèo đã nhận quà và sự quan tâm, chăm sóc của các cơ quan, đoàn thể nên Tết đến lại thêm nhiều niềm vui!".

  22/01/2020
  .
 • Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cảnh sát Biển, Hải quân Việt Nam

  Hạ nghị sỹ Seth Moulton, trưởng Đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ đang ở thăm Việt Nam cho biết Washington cam kết sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cảnh sát Biển và lực lượng Hải quân Việt Nam.

  21/01/2020
  .