.
Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10- 2019):

Ủy ban Kiểm tra ba cấp tỉnh Quảng Bình: Tô thắm trang vàng lịch sử ngành Kiểm tra Đảng

.
07:32, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, công tác kiểm tra của Đảng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Đến ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ký Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách về kiểm tra đầu tiên của Đảng ta. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng. Từ đó đến nay, ngày 16-10 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải phát biểu tại phiên họp thứ 31 của UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: T.L
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải phát biểu tại phiên họp thứ 31 của UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: T.L

Qua 3 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, lần thứ I đến lần thứ III (1948-1959), Tỉnh ủy chỉ phân công các đồng chí trong Tỉnh ủy phụ trách công tác kiểm tra; đến ngày 10-12-1956, Ban Kiểm tra Đảng tỉnh chính thức được công nhận là một ban Đảng của tỉnh.

Bước đầu mới thành lập, Ban Kiểm tra cấp tỉnh chỉ có 3 đồng chí và một số cán bộ giúp việc, đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (năm 1961) mới thành lập Ban Kiểm tra cấp huyện, thị. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982-1986), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) được tổ chức từ Trung ương đến đảng bộ cơ sở.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, tháng 3-1976, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên, Tỉnh ủy cử ra Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh từ đây bước sang thời kỳ mới, vừa kiện toàn, củng cố bộ máy cơ quan Kiểm tra của tỉnh vừa xây dựng hệ thống Kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm cho việc hoạt động công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong mỗi thời kỳ, nhất là các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng.

Ngày 30-6-1989, tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Kể từ ngày 1-7-1989, Quảng Bình trở thành một tỉnh riêng với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Qua mỗi kỳ đại hội, từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cấp ủy các cấp đã quan tâm kiện toàn, phát triển bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Hoạt động của UBKT ba cấp sau ngày tái lập tỉnh đã được quan tâm nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới.

Theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của UBKT Trung ương, hệ thống UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong tỉnh được xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, đến nay toàn tỉnh có trên 1.300 cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó có trên 90 cán bộ kiểm tra chuyên trách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng luôn “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, thể hiện tư tưởng “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, với tinh thần làm đến cùng, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT ba cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa. Theo đó, đã cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

Với phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát mở rộng”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.727 tổ chức đảng và 2.001 đảng viên; phát hiện số tiền sai phạm 10.653.998.000 đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 3.479.031.000 đồng, giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán công trình, số tiền 4.770.017.000 đồng, điều chỉnh giá trị dự toán, giá trị hợp đồng 2.371.750.000 đồng; đồng thời chỉ đạo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiền 72.618.263.868 đồng. Cấp ủy các cấp cũng đã giám sát 1.134 tổ chức đảng và 1.858 đảng viên.

UBKT ba cấp đã tích cực, chủ động thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng: đã kiểm tra 54 tổ chức đảng và 187 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 963 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 287 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 883 tổ chức và 1.441 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 81 đảng viên; kiểm tra 76 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách Đảng; 977 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 5 trường hợp.

Công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề đã có chuyển biến tích cực và đi dần vào nền nếp; chú trọng giám sát người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc kê khai tài sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận, quyết định của cấp ủy, UBKT cấp mình sau kiểm tra. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 1.169 trường hợp.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; việc xử lý kỷ luật Đảng cơ bản đồng bộ với kỷ luật chính quyền, đoàn thể nên đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong thời gian qua đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đánh giá đúng tình hình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua của cấp ủy, UBKT các cấp vẫn còn những hạn chế nhất định, như: chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; nhiều khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục.

Công tác giám sát chuyên đề chất lượng chưa cao; chưa tích cực, chủ động nắm tình hình ở cơ sở, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm nên số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; việc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt chưa nhiều; chất lượng giải quyết tố cáo và giải quyết dứt điểm vụ việc ở cơ sở còn hạn chế.

Kỷ luật một số trường hợp chưa phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm. Việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận, quyết định kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp trên và cấp mình chưa thường xuyên và có một số việc thiếu kiên quyết. Phương pháp công tác, năng lực, kinh nghiệm của của một số cán bộ kiểm tra còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan có lúc thiếu chặt chẽ.

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới, nhất là chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đây là vấn đề quan trọng, bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng một cách thiết thực, hiệu quả; thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 có chất lượng, hiệu quả. Rà soát Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 nhằm hoàn thành chương trình toàn khóa đã đề ra. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sai phạm; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Kịp thời rà soát những vụ việc còn tồn đọng để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận; rà soát lại các địa bàn có dấu hiệu phức tạp, những nơi có vấn đề nổi lên, những địa bàn cơ sở cán bộ có vấn đề để tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định bảo đảm ổn định tình hình, nhất là trong thời gian chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để tồn đọng. Xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động, kịp thời, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, với bước đi chắc chắn, thận trọng và chặt chẽ, không chủ quan, nóng vội, làm đến đâu công khai đến đó, không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học.

Có bản lĩnh và dũng khí đấu tranh, với tinh thần làm đến cùng, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát với các mặt của công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; bám sát phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải được mở rộng”; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện và phát huy dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, với tự phê bình và phê bình trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ năm, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp phải xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong suốt 71 năm qua, tiếp nối những thành công, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tỉnh luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về nhiều mặt, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng nhiệm kỳ đại hội, ngăn ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

,