.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở

.
08:22, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Quảng Ninh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), chất lượng đảng viên.

Đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

Ngay sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy đã xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, căn cứ vào nghị quyết của cấp ủy cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng đã xây dựng nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh luôn kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng bộ huyện Quảng Ninh luôn kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ theo hướng dẫn; tiếp tục thực hiện đề án đưa bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ bản ở xã Trường Sơn; quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc và chuyển giao chi bộ theo kế hoạch; xóa chi bộ ghép tại các thôn, bản và thành lập đảng bộ bộ phận ở các thôn có đông đảng viên theo quy định.

Đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 48 TCCSĐ với 7.397 đảng viên; trong đó có 24 đảng bộ và 24 chi bộ cơ sở. Các tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, thống nhất gắn với các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị-xã hội và địa bàn dân cư, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời những vấn đề cần quan tâm; chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Các cấp ủy đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nội dung sinh hoạt được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng chi bộ, phát huy tốt việc mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng.

Cùng với đó, công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy, Bí thư chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chú trọng, kịp thời bổ sung khi khuyết thiếu. Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ thị, nghị quyết của của cấp trên, các cấp ủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bảo đảm phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo từng giai đoạn và có tính chiến lược nhằm bảo đảm nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài; thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo đảm số cán bộ dự nguồn.

Công tác phát triển đảng viên được các TCCSĐ triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các TCCSĐ có nguồn kết nạp thực hiện. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm trong các đảng bộ, chi bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, thực chất.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, chi bộ đã kịp thời hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức đảng được lượng hóa cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên để phân loại chất lượng. Hàng năm, số lượng TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh chiếm 51%; số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 95%.

Nhờ chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Quảng Ninh được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị có nơi còn chung chung, chưa bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; một số cấp ủy cơ sở chấp hành chưa nghiêm túc trong việc đánh giá nhận xét cán bộ, còn thiếu khách quan, né tránh; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa cao.

"Thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp ủy xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết thêm.

Thanh Hải

,