.

"Chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện đột phá các mục tiêu đổi mới công tác cán bộ..." (*)

.
09:41, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thưa các đồng chí đại biểu,


Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện sự đồng tình cao với Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, khẳng định những việc đã làm được, chưa làm được, những khuyết điểm, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế; đồng thời, bổ sung thêm nhiệm vụ, giải pháp, một số kinh nghiệm rút ra qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ.

>> Công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, bổ sung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin kết luận lại một số vấn đề sau:
Thưa các đồng chí,


Trong nửa nhiệm kỳ qua, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ ở tỉnh ta được triển khai thực hiện trong giai đoạn toàn Đảng đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trung ương ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp đã tập trung chỉ đạo cụ thể hoá và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới công tác cán bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là:

(1). Nhận thức về tầm quan trọng của công tác cán bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và trách nhiệm của cấp ủy các cấp được nâng lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình; kịp thời cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đã thể chế hóa thành các nguyên tắc, quy định cụ thể để thực hiện các khâu của công tác cán bộ, nhằm làm cho công tác cán bộ ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn.

(2). Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cán bộ là "Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương" và "tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ", đồng thời đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đã tổ chức học tập, quán triệt, ký cam kết thực hiện Quy định.

Có thể nói, đây là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết, là bước tiến mới trong công tác cán bộ, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Qua thực hiện Quy định, chúng ta đã từng bước khắc phục được những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, kiên quyết xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác đối với cán bộ vi phạm khuyết điểm, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Quy định số 01-QĐ/TU để phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, đồng thời hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện. 

(3). Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện có nền nếp việc ký cam kết thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi được điều động, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, luân chuyển, nhận nhiệm vụ công tác mới; hằng năm, bỏ phiếu kín để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu.  

(4). Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, theo cách làm mới; tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ được quy hoạch cấp ủy đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Số lượng cán bộ quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy tỉnh và huyện đạt hệ số từ 1,5 - 2,0 lần theo quy định. Đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(5). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy tỉnh, lớp dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, lớp dự nguồn bí thư cấp xã; đào tạo chuyên môn sau đại học, lý luận chính trị ngày càng nhiều. Đã chú trọng kiểm tra, rà soát công tác cán bộ, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đưa công tác quản lý hồ sơ cán bộ ngày càng đi vào nền nếp.

(6). Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bầu giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý và hiệp y ý kiến để các ngành dọc Trung ương bổ nhiệm đối với 132 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó: bổ nhiệm 74 lượt cán bộ, giới thiệu ứng cử 58 lượt cán bộ; cán bộ có tuổi đời từ 40 tuổi trở xuống có 23 cán bộ (chiếm 17,42%), trình độ sau đại học có 73 cán bộ (chiếm 55,30%).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; từng bước thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không phải là người địa phương đối với cấp huyện; thực hiện nhất quán mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp.

(7). Công tác luân chuyển cán bộ đã được quan tâm thực hiện; chú trọng luân chuyển cán bộ trẻ, có trong quy hoạch, có triển vọng phát triển. Luân chuyển cán bộ đã gắn kết chặt chẽ với việc bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương. Đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định, kế hoạch luân chuyển cán bộ và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã luân chuyển, điều động tăng cường 11 đồng chí từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố giữ các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện luân chuyển 26 đồng chí; điều động, tăng cường 9 đồng chí giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

(8). Công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện ngày càng đi vào nền nếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp dưới; rà soát các đối tượng cán bộ để đưa vào phân cấp quản lý cho phù hợp. Đồng thời, đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời sửa đổi quy định về các chế độ đối với cán bộ và thân nhân của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

(9). Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ có nhiều đổi mới; đã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và của tỉnh.

Đã thực hiện thí điểm và thực hiện đổi mới ở một số khâu, mô hình có hiệu quả, như: bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; thí điểm thực hiện khảo sát nhân sự trước khi cho chủ trương thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tổ chức bộ phận Văn phòng phục vụ chung Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện…

(10). Đội ngũ cán bộ tham mưu về tổ chức, cán bộ được củng cố, kiện toàn; có trình độ và năng lực thực tiễn để thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Đã không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác, bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, chúng ta có thể khẳng định: việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là hết sức đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Qua hơn hai năm rưỡi triển khai thực hiện Chương trình hành động, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, đã tạo được tiền đề cơ bản và động lực mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ thời gian qua vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế; đó là:

(1). Công tác đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy, cơ quan, địa phương có mặt còn chủ quan, đơn giản; có cán bộ vi phạm khuyết điểm cần phải xem xét nhưng khi đánh giá vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá một số chức danh còn chưa cụ thể, nhất là đối với cấp cơ sở. Có nơi chưa thực hiện đầy đủ các bước quy trình bổ nhiệm cán bộ.

(2). Thực hiện các bước xây dựng quy hoạch cán bộ có đơn vị làm chưa tốt, nhất là khâu đánh giá, nhận xét cán bộ; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ quy hoạch ban thường vụ và các chức danh chủ chốt còn thấp; ở cấp xã có nơi chưa bảo đảm hệ số vì thiếu nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch.

(3). Một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận nên hẫng hụt về cán bộ. Nhiều nơi còn thiếu những cán bộ chuyên môn giỏi. Nhiều cán bộ nguồn cấp huyện chưa được đào tạo lý luận chính trị. Việc thực hiện Chính sách thu hút đào tạo nhân tài và con em trong tỉnh là học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 còn bất cập.

(4). Bổ nhiệm cán bộ nữ còn ít, nguồn cán bộ nữ còn thiếu. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý một số ngành, địa phương, cơ sở còn hạn chế, đặc biệt đội ngũ cán bộ cơ sở ở nhiều nơi còn yếu về năng lực và trách nhiệm.

Thực tế ở một số ngành, địa phương vẫn còn những cán bộ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước nhân dân, làm việc cầm chừng nhưng chậm thay thế; một số cán bộ sau khi được bổ nhiệm chưa phát huy năng lực; chất lượng, hiệu quả công tác đạt thấp, thậm chí có trường hợp vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật. Phân cấp quản lý cán bộ và quy trình bổ nhiệm một số chức danh cán bộ ở cấp huyện chưa thống nhất.

(5). Việc triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ còn chậm, thời điểm luân chuyển chưa hợp lý; đối tượng luân chuyển chủ yếu thực hiện từ cấp trên xuống cấp dưới nhưng vẫn chưa đạt số lượng theo kế hoạch đề ra; luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị trong một ngành, giữa các huyện trong tỉnh, giữa cơ quan đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại còn ít.

(6). Công tác quản lý cán bộ có lúc còn thiếu chặt chẽ. Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; chính sách đối với cán bộ luân chuyển còn bất cập, chậm sửa đổi, thay thế.

(7). Việc cụ thể hóa một số quy định của Trung ương về công tác cán bộ có lúc còn chậm. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ chưa thường xuyên; nhận xét, đánh giá cán bộ có trường hợp còn cảm tính, chưa căn cứ vào tiêu chí cụ thể.

(8). Chất lượng của đội ngũ cán bộ tham mưu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ chưa đồng đều, năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy bên trong của một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị chưa tinh gọn, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tích cực, nhiều nơi còn lúng túng, chưa quyết liệt, tinh giảm biên chế chưa mạnh.

Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên thực sự là những lực cản trong công tác đổi mới cán bộ của tỉnh, nếu chúng ta không có sự nỗ lực, quyết tâm, đột phá thì đây sẽ là yếu tố kìm hãm sự phát triển đi lên của tỉnh trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Như đã nói ở phần đặt vấn đề, công tác cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ là một trong những công tác quan trọng hàng đầu. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề cập khá đầy đủ, dưới đây, tôi lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ. Chúng ta biết rằng, "xây dựng Đảng là công tác then chốt", thì "công tác cán bộ là then chốt của then chốt" (như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017).

Vì vậy, công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của tỉnh; phải thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đổi mới công tác cán bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức. Thông qua hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tín nhiệm của đảng viên làm thước đo chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến thực sự trong công tác cán bộ.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu để sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về nhận xét, đánh giá cán bộ; việc nhận xét, đánh giá cán bộ cần gắn với việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 và Quy định số 19-QĐ/TU ngày 18-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Mặt khác, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện Quy định; khắc phục ngay tình trạng hình thức, nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm; phối hợp với UBKT Tỉnh ủy để tham mưu xử lý trách nhiệm đối với cán bộ vi phạm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự chú trọng công tác cán bộ; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quy chế, quy trình, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị một cách dân chủ, công khai, minh bạch.

Tăng cường phân cấp, gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ trong công tác tổ chức cán bộ. Tập trung khắc phục ngay những hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm tính chính xác, khách quan, công tâm, dân chủ.

Thứ hai, cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, ban tổ chức cấp ủy các cấp phải tiếp tục rà soát những nội dung Chương trình hành động đề ra nhưng chưa triển khai thực hiện được, những khâu còn yếu, những mặt chuyển biến chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo các mặt của công tác cán bộ theo theo tinh thần đổi mới công tác cán bộ mà Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới bảo đảm theo các Quy định của Trung ương;cụ thể hoá và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ; số lượng cán bộ quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy tỉnh và huyện luôn bảo đảm hệ số từ 1,5-2 lần theo quy định; tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15%; tỷ lệ trẻ không dưới 10%. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

- Tiếp tụcnghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phân cấp quản lý. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ dự nguồn cấp huyện.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh - đây là vấn đề cần thiết. Mặt khác, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và đào tạo nhân tài và con em trong tỉnh là học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc theo hướng tăng cường cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Thứ ba, tiếp tục cụ thể hoá tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ở đây, tôi xin lưu ý: phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Bác Hồ trong việc sử dụng cán bộ: "Dùng người như dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được".

Vì vậy, trong công tác cán bộ phải sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường, làm cho cán bộ yên tâm công tác. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là tình trạng bè phái, cục bộ địa phương, hẹp hòi kèn cựa, mất đoàn kết,... Công tác cán bộ phải hướng tới mục đích chung là hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tạo nguồn cán bộ kế cận để bảo đảm chuyển giao công việc giữa các thế hệ cán bộ.

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chủ trương về bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và một số cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành: thuế, tài chính, thanh tra không phải là người địa phương đối với cấp huyện. Thực hiện mô hình thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện. Thí điểm mô hình nhất thể hóa một số chức danh tương đồng tại các huyện và một số cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thực hiện thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu ban thường vụ cấp ủy. Rà soát chặt chẽ, sắp xếp cán bộ hợp lý, kiên quyết thay thế bố trí công tác khác đối với cán bộ hạn chế về năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm yếu.

Thứ tư, tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ để hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện đúng nguyên tắc không điều động về tỉnh, địa phương hoặc từ địa phương, đơn vị này sang địa phương, đơn vị khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Đồng thời, tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp dưới. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với cán bộ.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chính sách đối với cán bộ ở địa bàn khó khăn; chính sách thu hút nhân tài; chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi; sửa đổi chính sách đối với cán bộ luân chuyển...

Thứ năm, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm phù hợp.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định các khâu, quy trình của công tác cán bộ. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định về công tác cán bộ ở các cấp ủy và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ ở các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hoá văn bản pháp quy; tin học hoá, tự động hoá trong quản lý và điều hành. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hoá cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp để góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Ở đây, tôi xin lưu ý thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

(1)- Tập trung tham mưu xây dựng các đề án sắp xếp cơ cấu bên trong của các đơn vị trong toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện những việc cần làm ngay trong năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII - Nghị quyết số 18,19-NQ/TW) và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

(2)- Thực hiện nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở 1 đơn vị cấp huyện; sáp nhập một số cơ quan tham mưu của cấp ủy và chính quyền, rà soát lại những chức danh có thể nhất thể hóa ở cấp huyện.

(3)- Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể. Thực hiện đúng Quy định về số lượng cấp phó sở, ngành, phòng, ban của cấp tỉnh, cấp huyện.

(4)- Triển khai thí điểm việc bố trí, tuyển dụng và quản lý công chức theo đề án vị trí việc làm trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng để nhân rộng; tiếp tục thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

(5)- Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Yêu cầu cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành thực hiện. Cấp ủy các cấp căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm cụ thể hoá thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

Thưa các đồng chí,

Đổi mới công tác cán bộ là một trong ba chương trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện đột phá các mục tiêu đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Ban Thường vụ tin tưởng rằng, công tác cán bộ ở tỉnh ta trong thời gian tới sẽ có nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tạo được bước đột phá quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến đây, tôi xin bế mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

---------------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do tòa soạn rút từ bài phát biểu...

 

,