.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 01/09/2016, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhằm đạt được mục đích, yêu cầu nêu trên của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 19 tháng 4 năm 2016 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp một cách sáng tạo, thiết thực, cụ thể.

Căn cứ tinh thần kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban cán sự UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 chương trình hành động; các đảng bộ trực thuộc đã ban hành 30 chương trình hành động và 5 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 152-CV/TU yêu cầu:

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2016 và báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp. Riêng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nộp qua Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng với việc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Từ đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

T.S