.

Khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu cho Đảng về nội chính

Thứ Sáu, 04/12/2015, 16:25 [GMT+7]

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2016), sáng 4-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Ngành Nội chính Đảng-50 xây dựng và trưởng thành.”

Chủ trì Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan làm công tác tham mưu cho Đảng về nội chính có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Nội chính Đảng đã từng bước trưởng thành và phát triển.

Từ nhiệm vụ tham mưu về công tác lập pháp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngành Nội chính Đảng đã vươn lên tham mưu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật.

Từ chức năng tham gia chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngành đã vươn rộng tầm tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách lớn về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án có biểu hiện oan sai nghiêm trọng.

Ngành Nội chính Đảng còn đóng góp to lớn trong việc tham mưu củng cố, kiện toàn về tổ chức, hoạt động, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và cán bộ có chức danh tư pháp của các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương… góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Báo cáo đề dẫn và các tham luận tại Hội thảo đã tập trung đánh giá đúng, khách quan, khoa học quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Nội chính Đảng qua các thời kỳ; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất cơ chế phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các cơ quan chức năng nhằm phát huy tốt hơn vai trò của ngành Nội chính Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cho rằng chủ trương tái lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là đúng đắn, khẳng định tầm quan trọng của công tác nội chính Đảng.

Việc Ban Bí thư đồng ý tiếp tục lấy ngày 5-1 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng có ý nghĩa quan trọng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Nội chính Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần thực hiện tốt hơn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đến nay, hệ thống các cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác nội chính đã được kiện toàn trên phạm vi cả nước. Ngành Nội chính Đảng có đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, phẩm chất đạo đức trong sạch, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ngành Nội chính Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham mưu có hiệu quả cho Đảng về công tác nội chính trên phạm vi cả nước.

Theo Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)