.
Xã luận:

Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi soi sáng đường chúng ta đi

Thứ Sáu, 28/08/2015, 14:01 [GMT+7]
Ả
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

(QBĐT) - Cách đây tròn 70 năm, trong những ngày Tháng Tám năm 1945 hào hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên lật đổ ách áp bức thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và bè lũ phong kiến tay sai.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới... Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.

Từ mốc son chói lọi này, đất nước ta bước sang trang mới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Suốt 70  năm qua, lời tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng từ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt gần 30 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước, 70 năm qua, Đảng bộ, dân và quân Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay.

Với truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, Đảng bộ, nhân dân tỉnh ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đang tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, chăm lo công tác cán bộ; tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh, tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta càng khắc sâu Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, phồn vinh. 

Quảng Bình