.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020:

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững

Chủ Nhật, 23/08/2015, 10:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nội dung như sau:

>> Quảng Lưu ngày mới

>> Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

>> Quảng Trạch học tập và làm theo lời Bác

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cảnh Dương.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cảnh Dương.

- P.V: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân Quảng Trạch đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật đã đạt được?

- Đồng chí Hồ An Phong: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả.

Trong đó, chương trình phát triển thuỷ sản với tổng giá trị tăng bình quân hàng năm 23,42%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào thi đua yêu nước, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến tài sản, hiến công trình để xây dựng nông thôn mới. Tổng diện tích đất được hiến 236.731m2; tổng tài sản được hiến trị giá trên 15 tỷ đồng, huy động được gần 16.000 ngày công; các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp 36 tỷ đồng tiền mặt.

Toàn huyện đầu tư xây dựng 142,9km đường giao thông, kiên cố hoá 33,97km kênh mương, xây dựng 120 phòng học, 42 nhà văn hoá, xoá 883 nhà tạm. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới gần 1.600 tỷ đồng, bộ mặt nông thôn khởi sắc qua từng ngày.

Sau khi chia tách thành lập huyện mới, lãnh đạo huyện đã tập trung hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa, hành chính huyện, hiện có 7 dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm huyện lỵ đã và đang khởi công xây dựng phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Một kết quả đáng ghi nhận nữa là công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội thường xuyên được Đảng bộ chăm lo lãnh đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực; thực hiện tốt chính sách tôn giáo. Hiện tại đã cơ bản xóa xong tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Nguồn lực đầu tư phát triển ngày càng được huy động tốt hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội được tiếp tục đầu tư nâng cấp và ngày càng phát huy.

Hoạt động văn hoá, thể thao có nhiều tiến bộ; một số lễ hội hàng năm đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 6,83%, bình quân hàng năm giảm 5,07%, thể hiện một sự nỗ lực, phấn đấu lớn của huyện. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn không ít tồn tại, khuyết điểm,  Quảng Trạch vẫn là một trong những huyện còn nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng giá trị các ngành sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân các xã miền núi, vùng bãi ngang, người lao động có thu nhập thấp vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Có 3/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra chưa đạt.

- P.V: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân có ý nghĩa then chốt và quyết định đưa lại thành công của công cuộc đổi mới; xin đồng chí cho biết kết quả đạt được trên các lĩnh vực này?

- Đồng chí Hồ An Phong: Trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã được nâng lên. Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố. Công tác cán bộ được tăng cường.

Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nét nổi bật là, đã xác định được một số mặt yếu, khâu khó hoặc lĩnh vực trọng tâm để ban hành văn bản và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm tạo chuyển biến trong thực tế, nhất là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đối thoại với nhân dân; đổi mới công tác cán bộ...

Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Đến nay toàn Đảng bộ có tổng số 5.424 đảng viên, trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.717 đảng viên mới; 100% thôn, xóm trường học có chi bộ đảng.

Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bước đầu đạt hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh đã tạo sự chuyển biến về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 47 - QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết kịp thời.

Các cấp uỷ, cơ quan đơn vị, địa phương chú trọng việc xây dựng, bổ sung, thực hiện những chuẩn mực đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm tốt; gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng được nâng lên, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Dân chủ trong Đảng được phát huy và mở rộng; nội bộ đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong nội bộ cấp ủy, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cấp uỷ vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những việc khó, những mặt yếu, những vấn đề mới nảy sinh.

Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cảng Hòn La ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và vận tải hàng hoá của các doanh nghiệp. Ảnh: T.H
Cảng Hòn La ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và vận tải hàng hoá của các doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của tổ chức đảng các cấp được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được nâng lên so với trước; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

- P.V: Mặc dù có sự nỗ lực phấn đấu và đạt được thành tựu đáng ghi nhận như đã nói ở trên, nhưng trong điều kiện huyện mới thành lập lại, kinh tế-xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, xin đồng chí cho biết Đảng bộ có giải pháp đột phá gì để đưa Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững như tiêu đề Đại hội lần thứ XXIV đề ra?

- Đồng chí Hồ An Phong: Nhìn nhận một cách khách quan, trong nhiệm kỳ tới, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn trong điều kiện của một huyện vừa xác lập địa giới hành chính, nhưng Quảng Trạch vẫn có nhiều thuận lợi cơ bản và nhiều tiềm năng, lợi thế cần khai thác, phát huy. Đại hội Đảng bộ sẽ tập trung thảo luận chọn một số khâu để tạo bước đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế-xã hội của huyện trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ này, cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu về năng lực, trách nhiệm, kém về phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của huyện.

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới trở thành điểm nhấn của nhiệm kỳ tới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và lợi thế cho đầu tư phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo sự hấp dẫn để thu hút các nguồn lực đầu tư bên ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Tập trung khai thác lợi thế liên kết vùng Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên các dự án mang tính động lực như: Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1, Dự án hạ tầng khu công nghiệp của Tập đoàn FLC, Dự án Kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu sang Lào, Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Trường Thịnh, Dự án Quốc lộ 12A - đoạn tránh thị xã Ba Đồn, Dự án cấp nước giai đoạn 2 (Hung- ga-ri tài trợ), Dự án Khu tái định cư Quảng Phú, Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Quảng Châu và các dự án xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới... Phấn đấu tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về công nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa công nghiệp thực sự trở thành kinh tế trọng điểm của huyện. 

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ có chất lượng cao gắn với nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ; khai thác các lợi thế ven biển và các di tích Hoành Sơn Quan, Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Vũng Chùa - Đảo Yến, đặc biệt là Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để từng bước phát triển du lịch, dịch vụ, gắn với các điểm du lịch trong tỉnh. Chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội...

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Tr.Thái (thực hiện)

>> Xã Cảnh Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

>> Tập trung đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm

>> Quảng Trạch đột phá vào mũi nhọn kinh tế biển