Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Cập nhật lúc 07:19, Thứ Hai, 17/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Với chức năng là một tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn, những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh ta đã tích cực vận động các tổ chức thành viên, hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.
 

Một góc thị trấn Quy Đạt.
Một góc thị trấn Quy Đạt.

Kết quả nổi bật của hoạt động mặt trận là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua tuyên truyền vận động đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần đưa các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Trong 8 tháng đầu năm 2012 Mặt trận các cấp đã tổ chức tuyên truyền 1.620 buổi truyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 112.670 lượt người tham dự.

Mặt trận phối hợp với các tổ chức xã hội duy trì các mô hình điểm về khu dân cư phòng chống tội phạm, khu dân cư phòng chống ma túy, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, mô hình xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

Trong 8 tháng đầu năm 2012, Mặt trận các huyện đã chọn và xây dựng 22 khu dân cư là “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến.

Tính đến nay các địa phương đã thành lập được 497 “Nhóm nòng cốt”, 187 “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Mặt trận tỉnh đã biên soạn và cấp phát cho các nhóm nòng cốt tài liệu tuyên truyền về “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với số lượng hơn 1.500 cuốn (gồm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng, hỏi đáp một số vấn đề về lĩnh vực thanh tra nhân dân, đất đai, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ, dân chủ ở xã, phường, thị trấn, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Luật phòng chống tham nhũng).

Nổi bật có Mặt trận Tổ quốc huyện Lệ Thuỷ, luôn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt chương trình hoạt động của đơn vị. Các cấp Mặt trận trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân. Các tổ chức thành viên cũng xây dựng và thực hiện các chương trình thi đua của riêng mình như: Hội Nông dân với phong trào “Thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Đoàn thanh niên có phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

Tại các cơ sở, mô hình tập hợp quần chúng đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân rộng thông qua việc đăng ký xây dựng “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, “Khu dân cư phòng chống ma túy”, lập thêm các tổ tự quản ATGT, phối hợp duy trì các tổ hòa giải ở khu dân cư. Đến nay huyện Lệ Thủy đã thành lập được 54 khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy. Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được khu dân cư ATGT.

UBMTTQVN huyện Tuyên Hoá đã tập trung tuyên truyền lĩnh vực TTATGT. Hàng năm Mặt trận huyện cùng phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền điểm về xây dựng nếp sống "Văn hóa giao thông", tác động tích cực đến ý thức và hành vi của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân ngày càng cao, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày càng giảm so với các năm trước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức cho nhân dân họp bàn, tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Toàn tỉnh có 157 ban thanh tra nhân dân với 1.297 thanh tra viên thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của UBND, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn...

Nông dân xã Sen Thuỷ tham gia thảo luận phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Nông dân xã Sen Thuỷ tham gia thảo luận phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Thành lập và duy trì hoạt động 156 ban giám sát đầu tư cộng đồng với 1191 thành viên thường xuyên giám sát các công trình đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật, đánh giá việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, phương án kiến trúc, xây dựng, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, tiến độ, kế hoạch đầu tư, phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng, những tác động của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án. Các tổ chức Mặt trận cơ sở đã thành lập được 1.438 tổ hòa giải với 8.273 tổ viên ở cơ sở tiến hành hòa giải nhiều vụ tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư.

Mặt trận cùng các tổ chức thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước thôn bản, tiểu khu phù hợp với tình hình mới, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã phối hợp với chính quyền thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân do chính quyền các cấp chủ trì, xây dựng quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc cử tri. Tiếp nhận và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó nắm tâm tư nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Thường trực UBTQMTVN tỉnh tiếp nhận 14 đơn khiếu nại tố cáo. Tất cả các đơn đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực  UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 17 điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có hơn 1.400 cử tri tham gia với 186 ý kiến phát biểu, tổ chức 21 điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có gần 1.570 cử tri tham gia với 74 nhóm ý kiến. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được Quốc hội, HĐND các cấp nghiên cứu trả lời cử tri tại kì kỳ họp.

Tuy nhiên việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa thực sự quan tâm, chưa thực hiện công khai đầy đủ các nội dung quy định của Pháp lệnh 34 về dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, ảnh hưởng đến vai trò giám sát của mặt trận, như: dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tên, tiến độ thực hiện liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại điều 19 Pháp lệnh này. Việc đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ quan chức năng với người dân còn hạn chế, các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

Hoạt động giám sát của các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa thường xuyên, chủ yếu lồng ghép, phối hợp với nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác nằm tình hình, vận động nhân dân giám sát cùng Mặt trận và các tổ chức thành viên còn hạn chế, giám sát đầu tư tại cộng đồng chủ yếu còn do Ban Thanh tra nhân dân đảm nhiệm thực hiện, chưa có sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

                                                                             P. V 

,
.
.
.